eCobra

Prikazov
Razvrsti

17201-14500

SCARA Robot Cobra 450, 5 kg nosilnosti, doseg 450 mm

RL4-1166000

eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 21...

RL4-1168000

eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 21...

RL4-1168010

eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 21...

17010-16000

SCARA Robot eCobra 600 Lite, 5.5 kg nosilnosti, 600 mm doseg...

17010-18000

SCARA Robot eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800 mm reach, I...

17111-16000

SCARA Robot eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600 mm reac...

17111-18000

SCARA Robot eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800 mm reac...

17113-16000

SCARA Robot eCobra 600 Standard (Add on), 5.5 kg payload, 60...

17113-18000

SCARA Robot eCobra 800 Standard (Add on), 5.5 kg payload, 80...

17201-15000

SCARA Robot Cobra 500, 5 kg payload, 500 mm reach

17201-16500

SCARA Robot Cobra 650, 5 kg payload, 650 mm reach

17203-14500

SCARA Robot Cobra 450 (Add on), 5 kg payload, 450 mm reach

17203-15000

SCARA Robot Cobra 500 (Add on), 5 kg payload, 500 mm reach

17203-16500

SCARA Robot Cobra 650 (Add on), 5 kg payload, 650 mm reach

17211-16000

SCARA Robot eCobra 600 Pro, 5.5 kg payload, 600 mm reach, IP...