Splošni pogoji poslovanja

Portal B2B upravlja podjetje MIEL d. o. o. (v nadaljevanju ponudnik), Ulica svežih idej 4A, 3320 Velenje, matična številka: 5355745000, davčna številka SI 51357780.

Splošni pogoji poslovanja urejajo prodajne pogodbe med prodajalcem MIEL d. o. o., Ulica Svežih idej 4A, 3320 Velenje (v nadaljevanju »prodajalec«) in uporabnikom portala B2B (v nadaljevanju »kupec«), pravice ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

- identiteto podjetja;

- kontaktne naslove;

- bistvene značilnosti blaga oziroma storitev;

- pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve;

- vse cene jasno in nedvoumno določene;

- način plačila in dostave;

- pogoje za odstop in pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Vsakega kupca zavezujejo splošni pogoji poslovanja, ki so mu posebej predstavljeni ob registraciji ali oddaji naročila. V primeru nejasnosti splošnih pogojev ali posebnih določil, ki jih določajo splošni pogoji poslovanja so le ti na voljo na sedežu podjetja ponudnika spletne storitve.

Registracija uporabnikov v spletni portal B2B

Uporabnik je oseba, ki se prijavi v B2B spletni portal. Z registracijo postane uporabnik registriran uporabnik-kupec. Registracija od uporabnika zahteva podatke o elektronskem naslovu, imenu ter priimku, podatke o podjetju ter osebnem geslu, s katerimi se lahko kasneje prijavi v spletno trgovino.

Cene izdelkov

Vse cene so v evrih (€) brez DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Pridržujemo si pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Če prodajalec drugače ne določi, cene ne vključujejo prevoznih stroškov, razkladanja, zavarovanja in davkov ali drugih dajatev v zvezi s proizvodi. Te stroške plača kupec ali pa jih mora povrniti prodajalcu. Prodajalec odpremi blago kupcu v standardni embalaži po svojih normativih. Strošek pakiranja in embaliranja lahko prodajalec zaračuna kupcu. Na izrecno zahtevo kupca prodajalec pakira in embalira blago na drug način, vendar je kupec dolžan plačati stroške takšnega pakiranja oziroma embaliranja. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi takšnega pakiranja oziroma embaliranja.

Načini plačila

Za prvo naročilo kupca pri dobavitelju je v celoti potrebno poravnati kupnino vnaprej - vnaprejšnje plačilo po predračunu. Prodajalec in kupec lahko dogovorita pogodbeni način plačila. Vse daljše plačilne roke mora izrecno odobriti prodajalec. Prodajalec lahko spremeni ali prekliče daljše plačilne roke ob vsakem času. Če obstaja dvom v plačilno sposobnost kupca, lahko prodajalec zadrži pošiljko in zahteva vnaprejšnje plačilo, ali zahteva drugo primerno zavarovanje. Prodajalec lahko zahteva vračilo proizvodov tudi od prevoznika, dokler ne dobi ustreznih zavarovanj. Prodajalec lahko preneha dobavljati proizvode, oziroma zadrži dobavo, če kupec zamuja s plačilom računa. Prodajalec lahko zadrži dobavo ali preneha z dobavami, če kupec ne poravnava redno svojih obveznosti do dobavitelja, če je kupec plačilno nesposoben, ali če je proti kupcu predlagan začetek insolvenčnega postopka. V primeru zamude s plačilom mora kupec plačati zakonske zamudne obresti.

Dostava

Prodajalec nudi možnost dostave preko dostave Pošta Slovenija d. o. o. Cenik dostave je naveden ob oddaji naročila in se obračunava po veljavnih cenikih. Tveganje za poškodovanje oziroma uničenje proizvodov preide na kupca, ko proizvodi zapustijo skladišče prodajalca oziroma prostore prodajalca, če gre za pošiljko po pošti, pa ob oddaji na pošto. Kupec nosi vse transportne stroške, stroške zavarovanja, davke in carine ter stroške priprave dokumentacije, če gre za posebno dokumentacijo. Prodajalec lahko pošilja proizvode z delnimi pošiljkami. Vsi roki pošiljanja pošiljke oziroma prispetja pošiljke na namembno mesto so okvirni. Prodajalec ne odgovarja za škodo pri kupcu ali pri kupčevih kupcih, če proizvodi niso dobavljeni v predvidenih oziroma dogovorjenih rokih. Kupec mora plačati ali prodajalcu povrniti vse morebitne dodatne transportne stroške za poseben ali hiter način pošiljanja. 

Zamuda dobave

Če prodajalec zamuja z dobavo proizvodov iz razlogov, ki so izven njegovega običajnega nadzora (ne glede na to, ali je tak razlog predvidljiv ali ne), za kar so lahko razlogi med drugim: stavka, požar, hujša nesreča, vojna ali neredi, zamude prevoznikov, spletni napad, teroristični napad, nedelovanje državne uprave, uvedba predpisov ali administrativnih ukrepov, gospodarski embargo, nemožnost pridobiti dovoljenja, se čas za dobavo podaljša za trajanje takšnih ovir in dodatno za trajanje posledic takšnih ovir. Prodajalec mora v razumnem času kupca obvestiti o takšni zamudi.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Kupec nima pravice, do vračila izdelka, razen če predpisi o varstvu potrošnikov ne določajo drugače. O vračilu izdelkov se stranki lahko dogovorita. Vračilo je možno le, če so izdelki neuporabljeni, nepoškodovani, v original embalaži in ob plačilu manipulativnih stroškov v višini 15% pogodbene cene. Priložena mora biti kopija računa in naveden razlog vračila. Stroške vračila nosi kupec.

Garancija

Garancijski rok za dobavljeno blago Omron je 24 mesecev od datuma prevzema, ob priloženem računu. Garancija za ostalo dobavljeno blago in opravljene storitve je 12 mesecev od datuma prevzema oz. opravljene storitve, ob priloženem računu. Jamstvo prodajalca je omejeno na nadomestitev proizvoda ali njegovih delov v razumnem časovnem obdobju, ali na vračilo kupnine. Izbiro opravi prodajalec. Čas jamstva na popravljenih ali nadomeščenih proizvodih je omejen na preostanek jamčevalne dobe osnovnega proizvoda. Kupec nosi vse stroške odstranitve proizvoda, razstavitve proizvoda, nadomestitve, ponovne instalacije in stroške materiala, ki je potreben za omenjena opravila. Vsi zamenjani proizvodi postanejo last prodajalca. Prodajalec ni odgovoren za škodo zaradi nemožnosti uporabe, izgube dohodka, stroškov kapitala, stroškov nadomeščanja proizvoda, izgubo podatkov, izgubo električne energije in podobno, za zahtevke, ki bi jih morebitni tretji imeli do kupca, ali za kakršnokoli posredno ali naključno škodo ali kazensko odškodnino ali kakšno drugo podobno škodo. Vsa prodajalčeva odgovornost je omejena na prodajno ceno za proizvod, ki je predmet jamčevanja. V kolikor se izkaže, da blago ni imelo napak in je delovalo brezhibno oziroma, da za napako prodajalec ne odgovarja, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki jih je v zvezi s tem imel. V primeru, da prodajalcu nastane večja škoda od pogodbeno dogovorjene odškodnine, ima le to pravico od kupca zahtevati po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Stvarne napake

Kupec je ob prevzemu dolžan blago takoj pregledati in morebitne stvarne napake pisno z reklamacijskim zapisnikom sporočiti prodajalcu takoj, najkasneje pa v roku 3 dni od dneva prevzema. Prodajalec odgovarja za stvarne napake prodanega blaga eno leto od dne izročitve le tega kupcu. Kupec je dolžan zagotoviti, da blago, dobavljeno s strani prodajalca, preizkusi oseba, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo. Prav tako je kupec dolžan zagotoviti, da blago, dobavljeno s strani prodajalca, vgradi oseba, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo. Za stvarne napake, ki jih kupec ni mogel ugotoviti ob prevzemu (t.i. skrite napake), odgovarja prodajalec, če se pojavijo v roku enega leta od prevzema in so posledica vzroka, ki je obstajal v času izročitve, pod pogojem, da kupec prodajalca o njih pisno, z reklamacijskim zapisnikom obvesti takoj, ko se pojavijo, najpozneje pa v roku 3 dni od dne, ko se pojavijo. Kupec mora reklamirano blago dostaviti prodajalcu na njegov sedež, v kolikor je to mogoče. Kupec mora v notifikaciji stvarne napake le to definirati in natančno opisati ter omogočiti prodajalcu, da okvarjeno blago pregleda in se o zatrjevanih stvarnih napakah izreče. Kupec mora zaradi stvarnih napak dati prodajalcu najprej dvakrat možnost, da blago popravi oziroma stvarno napako odpravi. Če to ni mogoče ali odprava napake ni uspešna, mora kupec od prodajalca zahtevati, da blago zamenja. Kot primeren rok za odpravo napake oziroma zamenjavo stvari se šteje rok, ki v nobenem primeru ni krajši kot 45 dni. Po odpravi napake je kupec dolžan popravljeno blago oziroma zamenjano blago prevzeti na sedežu prodajalca. V primeru, da odprava napake ni uspešna in prodajalec blaga ne more zamenjati, lahko kupec zahteva znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe. Pri neznatni stvarni napaki ali pri majhni neskladnosti s pogodbo, kupec nima pravice odstopiti od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe kupcu ne pripada dodatna odškodnina zaradi napake. V primeru, da kupec blago odpravi naprej oziroma samovoljno začne odpravljati napako sam ali s pomočjo tretjih oseb, ne da bi prodajalcu omogočil, da ga pregleda in se o zatrjevanih stvarnih napakah izreče, prodajalčeva odgovornost za stvarne napake preneha. V kolikor se izkaže, da blago ni imelo stvarne napake oziroma, da zanjo prodajalec ne odgovarja, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki jih je v zvezi s tem imel. V primeru, da prodajalcu nastane večja škoda od pogodbeno dogovorjene odškodnine, ima le to pravico od kupca zahtevati po splošnih pravilih obligacijskega prava. Značilnosti blaga so načeloma dogovorjene le z opisom izdelka s strani proizvajalca. Javne izjave, priporočila ali oglaševanje proizvajalca ne predstavljajo dodatnih pogodbeno veljavnih navedb značilnosti.

Pritožbe in spori

Če kupec ugovarja računu ali delu računa, mora o tem pisno obvestiti prodajalca in pojasniti razloge za ugovor v 8 dneh po prejetju računa. Če prodajalec pravočasno ne ugovarja računu, izgubi pravico do ugovora. Če kupec ugovarja le delu računa, mora nesporni del računa plačati.

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info@miel.si ali po klasični pošti na naslov: MIEL d. o. o., Ulica svežih idej 4A, 3320 Velenje. Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti uporabniku kako dolgo jo bo obravnaval, in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Reševanje potrošniških sporov

Za ponudbe in pogodbe se uporablja pravo Republike Slovenije. Skladno z zakonskimi normativi MIEL d. o. o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Vse morebitne spore bosta stranki najprej poskušali rešiti s posvetovanjem in pogajanji v dobri veri in v duhu medsebojnega razumevanja. Spore, ki jih stranki ne bi mogli na tak način rešiti v 30 dneh od dne, ko je stranka obvestila drugo stranko o sporu, lahko stranka rešuje pred sodiščem v Velenju. Prodajalec ima vedno možnost, da zahtevke uveljavlja proti kupcu tudi pri kateremkoli drugem pristojnim sodiščem.

Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani www.miel.si, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in za ostalo potrebno komunikacijo. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

Spremembe splošnih pogojev

Prodajalec si v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami pridržuje pravico do spremembe teh splošnih prodajnih pogojev. Vse spremembe splošnih prodajnih pogojev bo prodajalec obstoječim kupcem sporočil z elektronsko poštno pošiljko, in sicer najmanj 15 dni pred uveljavitvijo ter jih objavil na svoji spletni strani www.miel.si. Obvestilo, definirano v prejšnjem stavku, ni pogoj za veljavnost sprememb splošnih prodajnih pogojev.