Politika kakovosti

Politika kakovosti podjetja MIEL d.o.o.

Kakovost je osnovna usmeritev podjetja. Osnovni cilj je: izvajati kakovostne storitve in prodajati kakovostne izdelke, ki zadovoljijo potrebe in zahteve odjemalca.

Težimo h kakovosti, ki predstavlja optimalno kakovost glede na dolgoročne ekonomske učinke, v skladu s poslovno politiko podjetja. Pri oceni kakovosti ima mnenje odjemalcev odločilen pomen.

Naši izdelki morajo v celoti ustrezati zahtevam, ki jih določajo nacionalni in mednarodni predpisi in standardi. Izdelki naj zadovoljujejo zahtevnega odjemalca, tako glede na funkcionalnost oz. uporabnost, ravno tako pa naj bodo prijazni do človeka in okolja.

Kakovost podjetja pomeni tudi spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost izdelkov, konkurenčne cene, do kakovosti poslovanja v celoti.

Za kakovost je najprej odgovoren direktor podjetja, ki planira in usmerja vse aktivnosti za doseganje kakovosti. Svoj del odgovornosti za kakovost nosijo vsi zaposleni v podjetju glede na pristojnosti in odgovornosti pri delu.

Sistem kakovosti bomo vzdrževali na ravni zahtev mednarodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001. Sistem kakovosti je dokumentiran v POSLOVNIKU KAKOVOSTI, le-ta pa je usklajen s prakso.

Splošni cilji kakovosti so naslednji:

  • izboljšati pomembne značilnosti kakovosti izdelkov in storitev;
  • izboljševati procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev kakovosti;
  • povečevati uspešnost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov kakovosti ter izboljševanjem poslovanja podjetja v celoti.

Konkretni in številčni cilji kakovosti so sestavni del letnih programov kakovosti, ti pa so sestavni del letnega plana poslovanja.

Datum: 1. 1. 2020